Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy


CDI » 03/02/2019
news


[ Back ]

Здружение “Институт за развој на заедницата”, ИРЗ - Тетово во Болоња на 4-от состанок на проектот ENSEMBLE, ЕРАЗМУС+ програма


Здружението “Институт за развој на заедницата”, ИРЗ – Тетово учествуваше на 4-от Транснационален состанок во рамките на проектот ENSEMBLE – Очекувања и Неформални Вештини за Зајакнувањена мигрантите и локалната економија. Состанокот се одржа на 1-ви Февруари во Болоња, Италија. Проектот ENSEMBLE е ко-финансиран од Еразмус + Програмата на Европската Комисија.

Ensemble има за цел да ги мапира потребите за обука и да развие иновативни алатки за подобрување на вештините на мигрантите во клучната компетенција 7 - "Смисла за иницијатива и претприемништво" во три области: туризам / угостителство, производство, градежништво, вклучувајќи 200 мигранти и 150 едукатори на ниво на стручно образование и обука.

ENSEMBLE НФИУ - Неформален и информален механизам за учење - користи медиуми, на пр. слики, видеа, секвенци на слики, овозможувајќи им на едукаторите да ги идентификуваат областите и степените на компетенциите на мигрантите. Покрај тоа, им овозможува на едукаторите да ги утврдат професионалните вештини на мигрантите, со цел да ги насочат кон најсоодветната понуда за стручно образование и обука (сопствени решенија) за вработување.

На состанокот, сите 7 партнери од 5 држави (Белгија, Македонија, Франција, Италија, Шпанија) кои претставуваат институции за стручно образование и обука, невладини организации и научни институти се занимаваа со неколку активности, односно преглед или можни прашања за фазата на имплементација, како и преглед на резултатите од учењето на обучувачите, алатките за меѓукултурно усогласување, контролната табла за мултимедијални вештини. Се дискутираше и за временските рамки и рокови за понатамошна имплементација на проектот.

За повеќе информации за проектот ENSEMBLE и Здружението Институт за развој на заедницата , ИРЗ – Тетово:

Проект ЕНСЕМБЛЕ: http://www.projectensemble.eu/index.php

ИРЗ: www.irz.org.mk

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.